CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies

1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: mevrouw C.H.M. Kapitein, handelend onder de naam CKV Mediation & Coaching & Budgetadvies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 78599199, in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als opdrachtnemer.
1.2 Opdrachtgever: (1) de cliënt, of (2) de werkgever van de cliënt, of (3) een derde die een overeenkomst afsluit ten behoeve van een cliënt of een relatie.
1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon die door opdrachtnemer wordt gecoacht of aan wie de diensten worden verleend.
1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Indien enige bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderszins niet van toepassing mocht zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.
2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, dan is de in de overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen opgenomen bepaling, voor wat de tegenstrijdigheid betreft, van toepassing.

3. Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Een offerte en/of enig ander aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening en/of schriftelijke aanvaarding van de offerte of overeenkomst door de opdrachtgever, waarna opdrachtnemer zal starten met de werkzaamheden.
3.3 Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden opdrachtnemer niet.
3.4 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden indien die schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
3.5 Verplichtingen gaan nooit verder dan door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
3.6 Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld, hebben alle aanbiedingen een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, waarna het aanbod vervalt.
3.7 De offerte en/of enig ander aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze
overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
4.2 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van
opdrachtgever, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst.
4.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Wanneer opdrachtnemer, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om welke reden dan
ook, de opdrachtgever niet verder te kunnen coachen of adviseren, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de mediation,
coaching of advisering afgerond.
4.5 De opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.6 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien
deze aan opdrachtnemer verstrekte informatie van derden afkomstig is.
4.7 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, doordat opdrachtgever de in artikel 4.5 genoemde
verplichting niet nakomt, dan wel door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.6 bepaalde,
zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is opdrachtnemer bevoegd het daardoor
noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen. De opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg
van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledige aanlevering van gegevens.

5. Wijzigingen en meerwerk
5.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of daaruit
voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door opdrachtnemer in principe slechts dan
worden verricht, indien door partijen een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
5.2 De extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de tarieven van opdrachtnemer.
5.3 De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
5.4 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de
verplichtingen van de opdrachtgever te voldoen, is opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid,
aan te brengen.

6. Honorarium en betalingen
6.1 Partijen kunnen bij het tot stand brengen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag, per maand of
een vast honorarium overeenkomen.
6.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van
een deskundige, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.
6.4 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of
verrekening door overschrijving naar een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
6.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om van opdrachtgever te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van opdrachtnemer te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.6 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.
6.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
6.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de opdrachtgever zich niet tijdig heeft afgemeld. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.
6.9 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van opdrachtnemer, dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Tot 14 dagen na dagtekening van de factuur, heeft opdrachtgever de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
6.10 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7. Termijnen
7.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij opdrachtnemer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en opdrachtnemer ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. Rekening houdend met de voorwaarden vermeld onder artikel 5.3.

8. Overmacht
8.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
8.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, etc. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

9. Geheimhouding
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 Opdrachtnemer zal indien de werkgever een gedeelte of het gehele traject betaald de werkgever uitsluitend de naam van de cliënt doorgeven. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt zal de werkgever van de cliënt informatie verkrijgen over de cliënt, maar uitsluitend dat wat schriftelijk is overeengekomen.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (Geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de auteurswet.
10.2 Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals het budgetoverzicht, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid in geval opdrachtgever handelt in beroep of bedrijf
12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door verstrekte adviezen en overige door opdrachtnemer verstrekte gegevens, dan wel enige schade is ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde diensten en/of door verstrekte adviezen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtnemer aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij opdrachtgever en/of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.
12.4 Opdrachtnemer aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat de geleverde diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
12.5 Uitsluitend voor zover opdrachtnemer toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan opdrachtnemer worden gehouden tot vergoeding van de daarvoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
12.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan opdrachtnemer is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt dan ook niet tot enige
verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.
12.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens opdrachtnemer geleverde diensten.
12.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
12.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

13. Aansprakelijkheid in geval opdrachtgever niet handelt in beroep of bedrijf

13.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt binnen 14 dagen van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, stellende daarbij een termijn ter zuivering, controle en/of herstel van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
13.2 Uitsluitend voor zover opdrachtnemer toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan opdrachtnemer worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade.
13.3 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Althans, zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot hetgeen zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert. Opdrachtnemer zal zich adequaat verzekerd houden voor redelijkerwijs te verwachten aanspraken. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
13.4 Buiten de in artikel 13.3 genoemde aansprakelijkheid rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ten opzichte van opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
13.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

14. Beëindiging
14.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.
14.2 Overeenkomsten die zijn aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar, kunnen na het eerste jaar op ieder moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
14.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient opdrachtnemer de annulering aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
14.4 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer ontstaat voor haar een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

15. Overige bepalingen
15.1 Op elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer woonachtig is.
15.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever, van verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

16. Slotbepaling
16.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt dan alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
16.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Alle rechten voorbehouden | CKV Mediation | Website: Oog op Marketing

Call Now Button